Skip to content

Regulamin Świadczenia Usług przez Visual Art

 

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

§ 1. Definicje

1.Wykonawca – firma Visual Art – Kamil Feczko z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 1C, 44-200 Rybnik NIP: 6423223710, oferująca usługi reklamowo-marketingowe.

2.Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę z Wykonawcą.

Rozdział II: Zakres i Warunki Świadczenia Usług

§ 2. Zakres Usług

1.Tworzenie stron internetowych – realizacja witryn internetowych według specyfikacji określonej w odrębnej umowie.

2.Obsługa mediów społecznościowych – zarządzanie treścią i wizerunkiem Klienta w mediach społecznościowych.

3.Usługi drukarni – produkcja materiałów drukowanych zgodnie z dostarczonymi projektami, lub przygotowanymi przez Wykonawcę 

4.Usługi projektowania graficznego – opracowywanie projektów graficznych na podstawie wytycznych Klienta lub propozycji Wykonawcy w zależności od wybranego zakresu prac.

5.Usługi fotograficzne – realizacja sesji fotograficznych produktów i personelu Klienta.

6. Usługi copywritingu – tworzenie tekstów i treści reklamowy i/lub ich weryfikacja. 

§ 3. Warunki Zawierania Umowy

1.Każda usługa jest wyceniana indywidualnie na podstawie zapytania Klienta.

2.Umowa może być zawarta pisemnie lub poprzez zamówienie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy.

3.Akceptacja oferty przez Klienta musi nastąpić w formie pisemnej (e-mail, SMS lub media społecznościowe).

4. W przypadku zamówień dotyczących wykonania produktów personalizowanych w rozumieniu art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje możliwość zwrotu, a ich realizacja następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Rozdział III: Płatności i Warunki Finansowe

§ 4. Ceny i Płatności

1.Ceny ustalane są indywidualnie i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji usługi po wcześniejszym powiadomieniu Klienta.

2. W przypadku jeżeli suma należności wycenionych projektów dla danego zamówienia przekracza 100 zł netto, Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w postaci 1/2 sumy należności przed rozpoczęciem prac.

3.Dodatkowe edycje projektu poza tymi wliczonymi w cenę początkową, lub zwiększanie jego treści mogą wpłynąć na ostateczną cenę usługi.

4.W przypadku opóźnienia płatności faktury za dostarczone materiały lub wykonane usługi, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wystawienia zlecenia windykacyjnego na koszt Klienta, natomiast w przypadku faktur proforma, do zmiany ceny końcowej po upływie terminu płatności za fakturę proforma.

5.W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta przed ukończeniem usługi, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej dotychczas należności za wykonane prace. W takim wypadku Klient może prosić o udostępnienie dotychczas przygotowanych plików a Wykonawca zobowiązany jest je udostępnić.

6. Wszystkie ceny usług projektowania graficznego, które wyceniane są wraz z drukiem projektowanych materiałów zawierają 50% rabatu. W przypadku odstąpienia od realizacji druku obowiązuje 100% ceny za wykonanie projektu.

Rozdział IV: Realizacja Usług

§ 5. Realizacja Usług

1.Usługi są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym po akceptacji projektu i opłaceniu faktury proforma.

2.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu materiałów związane z nieoczekiwaną zwyżką produkcyjną lub utrudnieniami logistycznymi wynikającymi z działania firm trzecich. Dopuszczalne opóźnienie nie powinno przekroczyć 3 dni roboczych.

3.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w treści projektu, w tym także literówki po jego akceptacji przez Klienta, w szczególności za koszty poniesione w skutek wydrukowanych z powyższego projektu materiałów reklamowych – z wyłączeniem sytuacji,  w której klient zamówił usługę copywritingu i/lub weryfikacji treści.

Rozdział V: Prawa Własności Intelektualnej i Reklamacje

§ 6. Prawa Własności Intelektualnej

1.Wszelkie prawa autorskie do projektów przenoszone są na Klienta po pełnej zapłacie, z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do wykorzystania wykonanych projektów w celach promocyjnych.

§ 7. Odpowiedzialność za Błędy i Reklamacje

1.Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty odbioru usługi, za pośrednictwem e-mail na adres studio@v-art.pl.

2.W przypadku produktów fizycznych lub montażu, Klient może być poproszony o dostarczenie fotografii wady.

3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w możliwie najszybszym terminie, z uwzględnieniem obecnego grafiku prac oraz dostępności materiałów od dostawców.

Rozdział VI: Zakończenie Współpracy i Postępowanie w Przypadku Sporów

§ 8. Zakończenie Współpracy

1.Wypowiedzenie umowy przez Klienta wymaga formy pisemnej i powinno być przesłane na adres e-mail studio@v-art.pl lub pocztą na adres siedziby Wykonawcy.

2. Po rozliczeniu częściowo wykonanej pracy, Wykonawca udostępnia Klientowi na jego życzenie dotychczas wykonany projekt
3. Wyklucza się możliwość rozwiązania Umowy w przypadkach gdy:

a) dotyczy ona zrealizowanego zamówienia,

b) dotyczy zamówienia, które zostało zatwierdzone przez Klienta i jest w trakcie realizacji,

§ 9. Postępowanie w Przypadku Sporów

1.W przypadku wystąpienia sporu, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania polubownie.

2.W sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość rozstrzygania przysługuje właściwemu sądowi według siedziby Wykonawcy.

Rozdział VII: Postanowienia Końcowe

§ 10. Postanowienia Końcowe

  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
  2. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej Wykonawcy oraz w siedzibie firmy.

3.Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

VISUAL ART ® 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone prawem ochronnym nr 354530 na podstawie (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 324) udzielonego 22-12-2021 r.