Skip to content

Regulamin Świadczenia Usług

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

§ 1. Definicje

            1.          Wykonawca – firma Visual Art – Kamil Feczko z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 1C, 44-200 Rybnik NIP: 6423223710, oferująca usługi reklamowo-marketingowe.

            2.         Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę z Wykonawcą.

Rozdział II: Zakres i Warunki Świadczenia Usług

§ 2. Zakres Usług

            1.          Tworzenie stron internetowych – realizacja witryn internetowych według specyfikacji określonej w odrębnej umowie.

            2.         Obsługa mediów społecznościowych – zarządzanie treścią i wizerunkiem Klienta w mediach społecznościowych.

            3.         Usługi drukarni – produkcja materiałów drukowanych zgodnie z dostarczonymi projektami, lub przygotowanymi przez Wykonawcę 

            4.         Usługi projektowania graficznego – opracowywanie projektów graficznych na podstawie wytycznych Klienta z możliwością trzech edycji w cenie projektu.

            5.         Usługi fotograficzne – realizacja sesji fotograficznych produktów i personelu Klienta.

6.        Usługi copywritingu – tworzenie tekstów i treści reklamowy i/lub ich weryfikacja. 

§ 3. Warunki Zawierania Umowy

            1.          Każda usługa jest wyceniana indywidualnie na podstawie zapytania Klienta.

            2.         Umowa może być zawarta pisemnie lub poprzez zamówienie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy.

            3.         Akceptacja oferty przez Klienta musi nastąpić w formie pisemnej (e-mail, SMS lub media społecznościowe).

            4.         Wystawienie faktury proforma następuje po akceptacji projektu przez Klienta, co jest warunkiem kontynuacji realizacji usługi.

Rozdział III: Płatności i Warunki Finansowe

§ 4. Ceny i Płatności

            1.          Ceny ustalane są indywidualnie i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji usługi po wcześniejszym powiadomieniu Klienta.

            2.         Dodatkowe edycje projektu poza trzema wliczonymi w cenę początkową, lub zwiększanie jego treści mogą wpłynąć na ostateczną cenę usługi.

            3.         W przypadku opóźnienia płatności faktury za dostarczone materiały lub wykonane usługi, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wystawienia zlecenia windykacyjnego na koszt Klienta, natomiast w przypadku faktur proforma, do zmiany ceny końcowej po upływie terminu płatności za fakturę proforma.

            4.         W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta przed ukończeniem usługi, Klient zobowiązany jest do zapłaty za częściowo wykonaną pracę, jednak nie mniej niż 25% i nie więcej niż 75% wartości umowy.

Rozdział IV: Realizacja Usług

§ 5. Realizacja Usług

            1.          Usługi są realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym po akceptacji projektu i opłaceniu faktury proforma.

            2.         Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu materiałów związane z nieoczekiwaną zwyżką produkcyjną lub utrudnieniami logistycznymi wynikającymi z działania firm trzecich. Dopuszczalne opóźnienie nie powinno przekroczyć 3 dni roboczych.

            3.         Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w treści projektu, w tym także literówki po jego akceptacji przez Klienta, w szczególności za koszty poniesione w skutek wydrukowanych z powyższego projektu materiałów reklamowych – z wyłączeniem sytuacji,  w której klient zamówił usługę copywritingu i/lub weryfikacji treści.

Rozdział V: Prawa Własności Intelektualnej i Reklamacje

§ 6. Prawa Własności Intelektualnej

            1.          Wszelkie prawa autorskie do projektów przenoszone są na Klienta po pełnej zapłacie, z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do wykorzystania wykonanych projektów w celach promocyjnych.

§ 7. Odpowiedzialność za Błędy i Reklamacje

            1.          Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty odbioru usługi, za pośrednictwem e-mail na adres studio@v-art.pl.

            2.         W przypadku produktów fizycznych lub montażu, Klient może być poproszony o dostarczenie fotografii wady.

            3.         Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w możliwie najszybszym terminie, z uwzględnieniem obecnego grafiku prac oraz dostępności materiałów od dostawców.

Rozdział VI: Zakończenie Współpracy i Postępowanie w Przypadku Sporów

§ 8. Zakończenie Współpracy

            1.          Wypowiedzenie umowy przez Klienta wymaga formy pisemnej i powinno być przesłane na adres e-mail studio@v-art.pl lub pocztą na adres siedziby Wykonawcy.

            2.         Po rozliczeniu częściowo wykonanej pracy, Wykonawca udostępnia Klientowi na jego życzenie dotychczas wykonany projekt.

§ 9. Postępowanie w Przypadku Sporów

            1.          W przypadku wystąpienia sporu, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania polubownie.

            2.         W sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość rozstrzygania przysługuje właściwemu sądowi według siedziby Wykonawcy.

Rozdział VII: Postanowienia Końcowe

§ 10. Postanowienia Końcowe

1.               Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

2.              Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej Wykonawcy oraz w siedzibie firmy.

3.         Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

VISUAL ART ® 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone prawem ochronnym nr 354530 na podstawie (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 324) udzielonego 22-12-2021 r.