Skip to content

Polityka Prywatności Strony Internetowej  reklamarybnik.com.pl

Data wejścia w życie: 01 stycznia 2024 r.

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej należącej do firmy Visual Art – Kamil Feczko ul. Wiejska 1C, 44-200 Rybnik.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Visual Art z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Wiejska 1C, NIP: 6423223710 , REGON:386212444 . Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: studio@v-art.pl

3. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników w formularzu kontaktowym, w tym m.in.: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania / siedziby,  adres email, numer telefonu oraz treść wiadomości.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Odpowiedzi na zapytania przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Realizacji usług oferowanych przez Visual Art.
  • Działalności marketingowej i promocyjnej, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz realizacja umowy zawartej z klientem (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Visual Art w zakresie realizacji usług, np. firmom kurierskim, dostawcom usług IT. Dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii.
  • Sprostowania (poprawiania) swoich danych.
  • Usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Zmiany w polityce prywatności

Visual Art zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności.

9. Klauzula RODO

9.1 Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli tak, ma dostęp do danych oraz następujących informacji: cel przetwarzania, kategorie danych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu, prawa użytkownika związane z RODO oraz prawo do skargi do organu nadzorczego.

9.2 Prawo do sprostowania

Jeśli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe, ma on prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania. Użytkownik ma również prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

9.3 Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych; sprzeciwił się przetwarzaniu danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane muszą zostać usunięte w celu zastosowania obowiązującego prawa.

9.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, gdy: kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych; administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

9.5 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane te zostały dostarczone.

9.6 Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wnosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

9.7 Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VISUAL ART ® 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone prawem ochronnym nr 354530 na podstawie (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 324) udzielonego 22-12-2021 r.